Regulamin Serwisu

Regulamin

§ I Definicje

W niniejszym Regulaminie zostały użyte terminy z następującym znaczeniem:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług, a jej celnie jest związany w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową bądź gospodarczą.
 2. Usługodawca – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, filia w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 193, 00-131 Warszawa.(dalej : Kancelaria)
 3. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod adresem skanerchf.pl .
 4. Administrator – podmiot, który zarządza serwisem, jest także właścicielem domeny skanerchf.pl .
 5. Usługa – umożliwienie otrzymania darmowej usługi sprawdzenia przez automatyczny algorytm czy w przesłanym dokumencie mogą występować klauzule abuzywne .
 6. Umowa kredytu  - umowa o kredyt hipoteczny indeksowana bądź denominowana do franka szwajcarskiego (CHF) zawarta pomiędzy Konsumentem a bankiem
 7. Algorytm - skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, która korzysta z zasobów lub usług dostępnych w serwisie
 9. Klauzule abuzywne to regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (art. 3851-3853) niedozwolone postanowienia umowne, zdefiniowane jako postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie i nie wiążące go w sytuacji, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy
 10. Polityka Prywatności – integralna część niniejszego Regulaminu, w której zostały sprecyzowane zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Dokument określa także cel oraz funkcje oprogramowania wdrożonego do teleinformatycznego systemu Użytkownika.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Dane  osobowe–zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba  fizyczna  to  osoba,  którą  można  bezpośrednio lub  pośrednio zidentyfikować,  w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 13. Przetwarzanie–zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanychna danych  osobowych  lub  zestawach  danych  osobowych  w  sposób  zautomatyzowany  lub niezautomatyzowany,  taką  jak  zbieranie,  utrwalanie,  organizowanie,  porządkowanie,przechowywanie,  adaptowanie  lub  modyfikowanie,  pobieranie,  przeglądanie,wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§II Ogólne warunki

 1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem informacji czy w jego umowie kredytu mogą występować klauzule abuzywne, może bezpłatnie skorzystać z algorytmu  dostępnego w Serwisie, prowadzonej przez Kancelarię. Korzystanie z Serwisu oznacza oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Konsumenta z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Serwis zawiera również treści, które mają charakter informacyjny, nie stanowią one porady prawnej. 
 3. Aby korzystać z Usług Użytkownik musi zaakceptować Regulamin. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady Regulaminu ma prawo odmówić mu świadczenia Usług.
 5. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie skanerchf.pl. Jego forma umożliwia zapis, odtworzenie oraz zapoznanie się z jego treścią w dowolnej chwili.
 6. Serwis świadczy usługi drogą internetową.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 9. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy

§ III Opis usług i warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik akceptuje Regulamin. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, tj. umowa trwa do chwili rezygnacji przez Użytkownika z Usługi bądź odstąpienia od umowy.
 1. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na:
 1. gromadzeniu informacji od osób, które są zainteresowane wykonaniem obliczeń mających na celu wykrycie klauzul niedozwolonych,
 2. Wykonanie automatycznych obliczeń przez algorytm
 3. otrzymanie e-maila wraz z informacjami czy w przesłanym dokumencie znajdują się klauzule niedozwolone
 1. Użytkownik ma możliwość wgrania do systemu skanu lub zdjęcia swojej umowy kredytowej w celu wykonania analizy przez system.
 2. Dodatkowo niezbędne w niektórych przypadkach jest podanie takich danych jak: imię kredytobiorcy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz kod pocztowy.
 3. Kancelaria zaleca zamazanie danych osobowych na umowie takich jak Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer umowy kredytu. Nie są one niezbędne do analizy.
 4. Użytkownik, który chce otrzymać analizę musi zaznaczyć zgodę na akceptację regulaminu.
 5. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu użytkownik po kilku minutach otrzyma e-mail z informacją czy w jego umowę mogą znajdować się klauzule niedozowolone. Jeśli system wykryje klauzule zostaną one odpowiednio oznaczone.
 6. Kancelaria zaznacza, że wpływ na dokładność wyników może mieć jakość skanu lub zdjęć wgranych do serwisu.
 7. Dane generowane przez serwis są automatycznie i nie podlegają w czasie trwania usługi weryfikacji przez człowieka.
 8. Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z tego, że serwis generuje dane automatycznie, dane mogą być błędne, niekompletne i nie mogą stanowić podstawy do dalszych decyzji. Przedstawione dane w szczególności nie są poradą prawną.

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik korzystający z systemu może bezpłatnie skorzystać także z analizy jego umowy kredytu wykonanej przez pracownika Kancelarii. W tym celu konieczne jest przesłanie stosownego formularza
 3. Wypełnienie formularza  nie oznacza zawarcia umowy o obsługę prawną. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej umowy.
 4. Z usług świadczonych przez Usługodawcę można zrezygnować. O rezygnacji Użytkownik musi powiadomić Usługodawcę, do tego momentu usługa będzie świadczona.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet itp.) podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową oraz konto pocztowe e-mail. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 6. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 8. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, któremogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 9. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących  w  sieci  Internet,  a  w  szczególności  włamania  do  systemu informatycznego Usługobiorcy,  przejęcia  haseł  przez  osoby  trzecie,  zainfekowania  systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.

§ IV Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Usługą należy składać mailowo na adres: admin@skanerchf.pl w okresie 7 dni od momentu zdarzenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi dot. świadczenia Usługi i zawierać uzasadnienie i przyczyny reklamacji oraz imię, nazwisko oraz adres użytkownika. Reklamacje bez podania powyżej wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na ten sam adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Decyzja dot. reklamacji jest ostateczna.
 4. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ VI Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię jest realizacja umowy, a przedmiotem umowy jest świadczenie usług.
 2. Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w formularzach jest Kancelaria
 3. Dane osobowe, które zostają umieszczone w formularzach Administrator przetwarza tylko w celu realizacji Usług. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 4. Dane osobowe są przekazywane Partnerom Usługodawcy na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez czas, który jest konieczny do świadczenia usług bądź do czasu rezygnacji z usługi, rozwiązania umowy, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest wymagany przez prawo oraz w celu zabezpieczenia roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowym, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu dot. ich przetwarzania oraz wniesienia skargi.
 7. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, jednak jest to konieczne do realizacji usług.
 8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich.
 9. Administrator zapewnia, że stosuje środki organizacyjne oraz techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

§ VI Rezygnacja z usług oraz odstąpienie od umowy

 1. Jeśli osoba korzystająca z Serwisu jest konsumentem w znaczeniu art. 221 kodeksu cywilnego, to ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi składając stosowne oświadczenie pisemne w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi, jednak w tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie u Usługodawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania  terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących
 3. przypadkach:
 1.  naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 2.  umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorcy o swoim zamiarze  i  wysłania  stosownego  oświadczenia  na  adres  e-mail Usługobiorcy, dając tym samym czas Usługobiorcy na ustosunkowanie się do przyczyn wypowiedzenia.

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega, że w niniejszym regulaminie mogą pojawiać się zmiany, jednak o każdej zmianie regulaminu informuje Użytkowników.
 2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zawarcie umowy na świadczenie usługi.
 3. W sprawach, które nie są regulowane przez regulamin swoje zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego\ korzystania lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych  za pośrednictwem Serwisu, w szczególności przez wykorzystanie wybranych treści dokumentów samodzielnie dostosowanych lub skonfigurowanych do indywidualnej sytuacji, przez Usługobiorcę.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje  danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 7. Usługodawca  może  wprowadzać  zmiany  do  całości  lub  części  postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie  zmiany  lub  modyfikacje  obowiązują  z  chwilą  ich  zamieszczenia  w Serwisie.
 9. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na regularne sprawdzanie treści Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami.
 10.  Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Usługobiorcę, Usługodawca prosi rezygnację z dalszego korzystania z Usług Serwisu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dn. 16.07.2020 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

...............................................  /data, miejscowość/

................................................

................................................

/imię, nazwisko i adres konsumenta/

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

/nazwa i adres przedsiębiorstwa/

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .......…/data zaakceptowania Regulaminu/ dotyczącej świadczenia usługi skaner CHF.

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 


WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z USŁUGI

...............................................  /data, miejscowość/

................................................

................................................

/imię, nazwisko i adres konsumenta/

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

/nazwa i adres przedsiębiorstwa/

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUGI

 

Oświadczam, że zgodnie z §VI ust.2 Regulaminu Serwisu rezygnuję z dalszego świadczenia usług na podstawie od umowy zawartej dnia .......…/data akceptacji Regulaminu/ dotyczącej zakupu towaru/usługi skaner CHF.

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta